Семейства белков

CATH - Protein Structure Classification

Nhấn http://www.cathdb.info/ đường dẫn để mở nguồn.